Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ-COOKIES

Α1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «BEDA ΑΒΕΕ» έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.beda.gr (εφεξής ιστοσελίδα).H χρήση της ιστοσελίδας παρέχεται στους επισκέπτες / χρήστες (εφεξής επισκέπτης) χωρίς χρέωση, για προσωπική τους χρήση και διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Με τη χρήση της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της.
Η Εταιρεία BEDA ΑΒΕΕ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο από την ίδια, όπως για λόγους συμμόρφωσης με νομοθετικές διατάξεις. Οι τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη της ημερομηνίας τροποποίησης. Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο ο επισκέπτης να ενημερώνεται τακτικά για τους όρους χρήσης κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα, ενώ οποιαδήποτε χρήση αυτής συνεπάγεται την αποδοχή και των τροποποιήσεων.
Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα.
Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
Η μη ενάσκηση από την BEDA ΑΒΕΕ  των εκ των παρόντων όρων των δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά.

Α2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της BEDA ΑΒΕΕ, τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και τα προϊόντα της. Ακόμη, παρέχει πληροφορίες για τη δυνατότητα εργασίας στην Εταιρεία, τον τρόπο αποστολής βιογραφικού και τους λοιπούς όρους, στον σύνδεσμο www.beda.gr/cv/.

Α3. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας και λοιπό περιεχόμενο της, παρέχεται προς τους επισκέπτες «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των επισκεπτών και χωρίς καμία εγγύηση, οι δε επισκέπτες δέχονται πως το χρησιμοποιούν με δική τους ευθύνη αποκλειστικά.

Οι συμβουλές που παρέχονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δε δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες και φυσικά δεν πρέπει να εκληφθεί ότι αποτελούν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Η BEDA ΑΒΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια, την ασφάλεια και την πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, αλλά δεν εγγυάται την απόλυτη ορθότητα ούτε φέρει καμία σχετική ευθύνη.

Η BEDA ΑΒΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του επισκέπτη ή τρίτων για τυχόν ζημιές, οποιουδήποτε είδους, που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας.

Α4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο επισκέπτης, κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα καθώς και κατά τη χρήση των προσφερόμενων από αυτή υπηρεσιών οφείλει να αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τους παρόντες όρους, να συμπεριφέρεται καλόπιστα και να απέχει από κάθε πράξη που αντίκειται στη νομοθεσία ή στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή μπορεί να βλάψει την BEDA ΑΒΕΕ ή/και τρίτα πρόσωπα. Διαφορετικά ευθύνεται να αποζημιώσει τη BEDA ΑΒΕΕ για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί.

Α5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η BEDA ΑΒΕΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της ιστοσελίδας από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε επισκέπτης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του μέσου πρόσβασης με δικά του μέσα (π.χ. χρήση virus scanner, antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση της. Επίσης η BEDA ΑΒΕΕ φροντίζει για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η BEDA ΑΒΕΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που επισκέπτες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα.

Α6. COOKIES

Η ιστοσελίδα μπορεί να συλλέγει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies και την παρακολούθηση των διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (ΙP).

Α7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με σεβασμό στην ιδιωτικότητα η ΒΕDA ABEE προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία αυτών, τηρώντας τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικά το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. (ΕΕ) 2016/679. Η χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, προϋποθέτει τη συμφωνία του με την Πολιτική Απορρήτου. Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στην Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα .

Α8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο,. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν προσπάθεια φιλικής επίλυσης κάθε τυχόν διαφοράς τους σχετικά με τους παρόντες Όρους, σε πνεύμα καλής πίστης και αμοιβαίου σεβασμού.

 Α9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το παρόν αποτελεί σύμβαση μεταξύ της BEDA ΑΒΕΕ και του επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Β1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η Εταιρεία «BEDA ABEE» (στο εξής «Εταιρεία») με επίκεντρο τον άνθρωπο και το συμφέρον του καταναλωτή σέβεται την ιδιωτικότητα και εφαρμόζει το οικείο ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής«Κανονισμός»).
Με την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε κατά τρόπο κατανοητό, διαφανή και εύκολα προσβάσιμο ως προς τις αρχές που εφαρμόζουμε και τις εγγυήσεις που τηρούμε για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, το είδος των προσωπικών δεδομένων, τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, τη χρονική διάρκεια επεξεργασίας τους, τυχόν αποδέκτες τους, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά όλους όσοι συναλλάσσονται ή αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο και εφαρμόζεται σε κάθε σημείο φυσικής παρουσίας και εγκατάστασης της Εταιρείας, καθώς και σε όλα τα ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές, στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών και προϊόντων της με κάθε φυσικό ή και ηλεκτρονικό μέσο.

Β2.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία BEDA ABEE με έδρα τη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 57001, με τηλ. 00302310461163, fax 00302310461163, e-mail info@beda.gr είναι η υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ορίζοντας τα μέσα και το σκοπό επεξεργασίας.

Β3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία μεριμνά ώστε να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με νόμιμο, θεμιτό και διαφανή τρόπο. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, χωρίς να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με ασύμβατο τρόπο προς τους σκοπούς αυτούς.
Η Εταιρεία φροντίζει ώστε τα δεδομένα να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι συναφή με τον σκοπό επεξεργασίας, κατάλληλα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Ακόμη, τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας ή για εξυπηρέτηση νόμιμων σκοπών.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, όπως την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Β4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Η Εταιρεία κατά τη λειτουργία της και στο πλαίσιο παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών δύναται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών της και όσων συναλλάσσονται με αυτή με οποιοδήποτε τρόπο.

Συγκεκριμένα δύναται να επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ημ/νια γέννησης) και δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση email και αριθμό κινητού τηλεφώνου). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά τη συμπλήρωση εντύπου κατόπιν σχετικού αιτήματος για την έκδοση και χρήση της κάρτας μέλους #bedateam και είναι απαραίτητα για την απόλαυση των προνομίων, καθώς και την αναγκαία επικοινωνία μαζί σας, σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτής. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η εκτέλεση της σύμβασης, τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας ως προς την προώθηση των πωλήσεων και τη διαχείριση της κάρτας μέλους καθώς και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών θα διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς επεξεργασίας και όσο η κάρτα μέλους είναι ενεργή.

Δεδομένα ταυτότητας και χρηματοοικονομικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, επάγγελμα, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, οικονομικά στοιχεία και στοιχεία τιμολόγησης).
Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από εσάς, όπως εσείς τα δηλώνετε, με σκοπό τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, την εκτέλεση και υποστήριξή της, την επικοινωνία μας μαζί σας και την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία ή η εκπλήρωση του καθήκοντός μας, όπως για παράδειγμα να συμμορφωθούμε με δικαστική απόφαση, με οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις Δημόσιας Αρχής, καθώς και το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση και αντιμετώπιση δικαστικών ή εξώδικων διαφορών μεταξύ μας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε νομοθεσία.

Δεδομένα σύνδεσης επισκεπτών στον διαδικτυακό μας ιστότοπο (αναγνωριστικό διαδικτυακής αναγνώρισης, διεύθυνση ΙΡ ή το είδος του περιηγητή (browser) όπως λ.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Η Εταιρεία κατά την επίσκεψη/πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα της χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες με σκοπό τη διευκόλυνση χρήσης υπηρεσιών του δικτυακού ιστοτόπου, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση και βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Βιογραφικά σημειώματα: Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με δική σας πρωτοβουλία και αίτημα προκειμένου να συμπεριληφθείτε στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της Εταιρείας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποψήφιου εργαζομένου πριν τη σύναψη σύμβασης εργασίας και το έννομο συμφέρον για τη διαχείριση των αιτημάτων πρόσληψης. Τα δεδομένα διατηρούνται για 12 μήνες από την υποβολή τους.

Δεδομένα ανηλίκων: Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η προστασία των ανηλίκων, ωστόσο δεν παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα απευθείας σε ανηλίκους, οπότε κατά συνέπεια δεν επεξεργάζεται εν γνώση της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

Επισημαίνεται ότι η χρονική διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων ενδέχεται να παρατείνεται για την τήρηση νομικής υποχρέωσης βάσει διάταξης νόμου, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, για στατιστικούς σκοπούς, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και βάσει της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, περιλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης και της ανωνυμοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. Σε περίπτωση που μέχρι τη λήξη της εκάστοτε διάρκειας επεξεργασίας εγερθούν αξιώσεις ή τελεστούν αξιόποινες πράξεις, άλλως βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες, η σχετική διάρκεια παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Β5. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει κατά κανόνα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Ενδέχεται να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα από την Εταιρεία σε επιλεγμένες μόνο συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Οι εξωτερικοί αυτοί συνεργάτες της Εταιρείας μπορεί να είναι πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, φιλοξενίας, υποστήριξης και διαχείρισης της ιστοσελίδας, εταιρείες ευρέσεως προσωπικού, πάροχοι υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, υπηρεσιών ασφάλειας συστημάτων, φορείς πιστοποιήσεων, υπηρεσιών ταχυμεταφορών κ.ο.κ., επαγγελματικοί σύμβουλοι (δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, οικονομολόγοι, επιχειρηματικοί αναλυτές, κ.ο.κ.).

Επίσης σε Δημόσιες Αρχές – Ανεξάρτητες Αρχές (όπως Δ.Ο.Υ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Υπουργεία), προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, με δικαστική απόφαση, με οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις τους.
Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων.

Β6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες.
Γενικά, η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό μόνο εάν συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα, ή τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται, εκτός εάν συντρέχει εξαίρεση που προβλέπει ο Κανονισμός (ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, η διαβίβαση είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ.).

Β7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η Εταιρεία διευκολύνει την άσκηση όλων των προβλεπόμενων δικαιωμάτων που ορίζονται στον Κανονισμό εφαρμόζοντας σχετική διαδικασία για την ικανοποίησή τους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία μας.

Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα ενημέρωσης) και εάν συμβαίνει τούτο να έχετε πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες (δικαίωμα πρόσβασης) και ανά περίπτωση να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας (δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας). Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο (δικαίωμα διόρθωσης ή τροποποίησης). Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία μας δεν έχει νόμιμο ή βάσιμο λόγο να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή θεωρείτε την επεξεργασία παράνομη ή χρειάζεστε τα δεδομένα για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και η Εταιρεία δεν τα χρειάζεται πια ή όταν εκφράζετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία) με βάση έννομο συμφέρον σας και ανά περίπτωση να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα φορητότητας) ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο πρόσωπο (δικαίωμα γνωστοποίησης). Η Εταιρεία σέβεται το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για τυχόν παράπονο που απορρέει από την ανωτέρω επεξεργασία, στην ιστοσελίδα www.dpa.gr και στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: email contact@dpa.gr, τηλέφωνο 00302106475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προϋποθέτει τη συγκατάθεση, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μη μπορούμε να συνεχίσουμε την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς εσάς.

Β8. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας με την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών.

Β9. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αναθεωρείται σε περίπτωση αλλαγών της δραστηριότητας της Εταιρείας ή της νομοθεσίας. Ενημέρωση της αναθεώρησης θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας.